Tel +31 (0) 118 745880 Klantenservice

compare 0

U heeft geen artikelen om te vergelijken

U heeft geen artikelen in uw winkelwagen.

Artikel 1: Algemeen

1.1    In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de hierna omschreven betekenis gebruikt, tenzij anders aangegeven:

         - Kralenwinkel Online: de gebruiker van deze algemene voorwaarden

         - Klant: de wederpartij van Kralenwinkel Online

         - Overeenkomst: iedere overeenkomst die tussen Kralenwinkel Online en de Klant tot stand komt

         - Producten: alle zaken, documentatie daaronder begrepen, die het onderwerp zijn van een overeenkomst

         - Order: iedere opdracht van de Klant om een Product te leveren

1.2    Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod dat door of namens Kralenwinkel Online wordt gedaan, elke met Kralenwinkel Online gesloten overeenkomst, elke door Kralenwinkel Online aan de klant verrichte levering en elke door of namens Kralenwinkel Online verrichte handeling, tenzij in het aanbod, de overeenkomst op bij de levering uitdrukkelijk van deze algemene voorwaarden wordt afgeweken.

1.3    Alhoewel Kralenwinkel Online ernaar streeft haar uitingen correct te laten zijn, is Kralenwinkel Online niet aansprakelijk voor fouten en/of de gevolgen daarvan.


Artikel 2: Aanbod en prijs

2.1    De op de website van Kralenwinkel Online of anderszins door Kralenwinkel Online weergegeven Producten en de daarbij vermelde prijzen, binden Kralenwinkel Online niet en zijn geen aanbod in de zin van de wet, maar slechts een uitnodiging tot het plaatsen van een Order.

2.2    Kralenwinkel Online ernaar streeft om de Producten zo duidelijk en waarheidsgetrouw te beschrijven en/of af te beelden. De Producten hebben alleen die eigenschappen die uitdrukkelijk worden vermeld. Alle opgaven en beschrijvingen van Kralenwinkel Online van haar producten en de daarmee samenhangende getallen, maten, gewichten, kleuren, tekeningen en/of afbeeldingen zijn slechts indicatief en Kralenwinkel Online staat er niet voor in dat de Producten niet afwijken van de op de website of anderszins weergegeven producten.

2.3    Alle prijzen van de Producten zijn uitgedrukt in Euro's en inclusief omzetbelasting, maar exclusief de kosten van verpakking en verzending, de kosten van in- en uitvoerrechten en alle overige heffingen of belastingen die opgelegd of geheven worden in verband met enige door Kralenwinkel Online in het kader van de uitvoering van een overeenkomst te verrichten prestatie.

2.4    Alhoewel Kralenwinkel Online ernaar streeft om fouten bij het weergeven van de prijzen van haar Producten op de website te voorkomen, kan een Klant nimmer een gerechtvaardigd vertrouwen met betrekking tot de juistheid van de op de website vermeldde prijzen ontlenen.

2.5    Elke verandering in de omstandigheden die invloed heeft op de door Kralenwinkel Online gehanteerde prijzen voor haar Producten , waaronder inkoopprijzen, valatuschommelingen, invoerrechten, uitvoerrechten, andere belastingen of heffingen, vrachttarieven en verzendkosten, geeft Kralenwinkel Online de bevoegdheid om haar prijzen aan deze verandering in de omstandigheden aan te passen. De Klant heeft het recht om bij een wijziging van de prijs van een Product een terzake dit Product gesloten overeenkomst te ontbinden indien de prijswijziging zich voordoet binnen drie maanden na de Order van de Klant en het bestelde Product nog niet aan de klant is geleverd.


Artikel 3: Totstandkoming van de overeenkomst

3.1    Een Overeenkomst komt pas tot stand indien een Klant via de website of anderszins bij Kralenwinkel Online een Order plaatst en Kralenwinkel Online deze order schriftelijk, waaronder begrepen per email, aanvaardt. De aanvaarding geeft de inhoud van de Overeenkomst voor partijen bindend weer.


Artikel 4: Betaling

4.1    De door Kralenwinkel Online aan de Klant verzonden schriftelijke bevestiging als bedoeld in artikel 3.1 geldt als factuur. De prijzen van de Producten, de verzendkosten en de BTW worden apart vermeld.

4.2    Indien de Klant ervoor heeft gekozen de Producten franco huis geleverd te willen ontvangen, dient de Klant het door Kralenwinkel Online in de schriftelijke aanvaarding genoemde totaalbedrag binnen 30 dagen na dagtekening van de aanvaarding geheel en zonder verrekening te voldoen op de door Kralenwinkel Online genoemde bankrekening. Binnen 48 uur na ontvangst van de betaling zal Kralenwinkel Online de door de Klant bestelde Producten ter verzending aan de Klant bij TNT Post aanbieden.

4.3  indien u kiest voor de betaalmethode AfterPay gaat u akkoord met hun algemene voorwaarden.
Deze kunt u inzien door op de volgende link te klikken. betalingsvoorwaarden van AfterPay


Artikel 5: De levering

5.1    Kralenwinkel Online doet haar uiterste best om de Overeenkomst zo spoedig mogelijk na te komen en in het kader daarvan de Producten zo spoedig mogelijk aan de Klant te leveren. Indien Kralenwinkel Online een termijn voor levering heeft opgegeven is deze slechts een indicatie en bindt de genoemde termijn Kralenwinkel Online niet. Indien de levering vertraging oploopt, om welke reden dan ook, zal Kralenwinkel Online de Klant hiervan in kennis stellen. Indien Kralenwinkel Online de Producten niet binnen een termijn van dertig dagen na de totstandkoming van de Overeenkomst aan de Klant heeft geleverd, heeft de Klant het recht de overeenkomst te ontbinden. Artikel 6 van deze voorwaarden is dan van overeenkomstige toepassing.

5.2    Kralenwinkel Online draagt het risico van beschadiging en verlies van de Producten tijdens de verzending naar de Klant. Nadat de Producten door de Klant in ontvangst zijn genomen gaat het risico over op de Klant.


Artikel 6: Retourneren van Producten

6.1    De Klant heeft het recht om gedurende dertig werkdagen na ontvangst van de Producten de Overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden. De Klant dient alsdan de Producten in de originele verpakking, onbeschadigd en ongebruikt op kosten van de Klant aan Kralenwinkel Online terug te zenden en daarbij aan te geven op welke wijze Kralenwinkel Online de koopprijs van de producten aan de Klant dient terug te betalen. Na ontvangst van de door de Klant teruggestuurde producten zal Kralenwinkel Online beoordelen of de Producten in de originele verpakking, onbeschadigd en ongebruikt aan Kralenwinkel Online zijn teruggezonden. Indien dat het geval is zal Kralenwinkel Online de koopprijs van de Producten binnen 14 dagen aan de Klant terugbetalen.


Artikel 7: Garantie

7.1    Kralenwinkel Online garandeert gedurende een termijn van zes maanden, te rekenen vanaf het moment van totstandkoming van de overeenkomst, dat de Producten aan de Overeenkomst beantwoorden, dat zij de eigenschappen bezitten die in de overeenkomst zijn vermeld en dat zijn de eigenschappen bezitten die voor een normaal gebruik van de producten nodig zijn en waarvan de Klant de aanwezigheid niet behoefde te betwijfelen.

7.2    Indien de producent van een Product fabrieksgarantie verstrekt die afwijkt van de in artikel 7.1 genoemde termijn, geldt die afwijkende termijn, met dien verstande dat de termijn nimmer korter is dan de in artikel 7.1 genoemde termijn.


Artikel 8: Aansprakelijkheid

8.1    Kralenwinkel Online is niet aansprakelijk voor schade, direct of indirect, die de klant lijdt als gevolg van het gebruik van een Product, tenzij de Klant bewijst dat de schade is ontstaan door opzet of bewuste roekeloosheid van Kralenwinkel Online. Kralenwinkel Online is niet aansprakelijk voor schade, direct of indirect, die de klant of enige derde lijdt als gevolg van het feit dat een door Kralenwinkel Online geleverd Product niet gebruikt kan worden, tenzij de Klant bewijst dat de schade is ontstaan door opzet of bewuste roekeloosheid van Kralenwinkel Online


Artikel 9: Privacy

9.1    Door het aangaan van een Overeenkomst worden gegevens aangaande de Klant door Kralenwinkel Online opgeslagen. Op schriftelijk verzoek van de Klant zal Kralenwinkel Online aan de Klant opgave doen van de door Kralenwinkel Online opgeslagen gegevens. De gegevens aangaande de Klant zullen door Kralenwinkel Online nimmer aan enige derden worden verstrekt, tenzij Kralenwinkel Online op grond van de wet tot verstrekking verplicht is of Kralenwinkel Online de Overeenkomst medt de Klant niet kan uitvoeren zonder verstrekking van de gegevens.


Artikel 10: Toepasselijk recht en bevoegde rechter

10.1  Op alle met Kralenwinkel Online gesloten overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing. Toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

10.2  Voor zover het Nederlands recht niet dwingend anders bepaalt, zullen alle geschillen tussen partijen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het Arrondissement Middelburg.

niet. Indien de levering vertraging oploopt, om welke reden dan ook, zal Kralenwinkel Online de Klant hiervan in kennis stellen. Indien Kralenwinkel Online de Producten niet binnen een termijn van dertig dagen na de totstandkoming van de Overeenkomst aan de Klant heeft geleverd, heeft de Klant het recht de overeenkomst te ontbinden. Artikel 6 van deze voorwaarden is dan van overeenkomstige toepassing.